• det finns en central motpart (CCP) som är godkänd för att cleara det aktuella derivat instrumentet (och)
  • EU-kommissionen har beslutat att instrumentet ska clearas.

Clearingkravet omfattar bara affärer som Swedbank gör med andra finansiella motparter och med företag som överskrider den så kallade clearing-tröskeln. Obligatorisk clearing kommer att fasas in från och med slutet på maj 2016. När kravet träder ikraft beror på vilken clearing kategori som parterna i transaktionen hör till. Swedbank är i kategori 1.

Först kommer obligatorisk clearing av ränteswappar, basis swappar, Forward Rate Agreements (FRA) and Over Night Index swaps (OIS) i de så kallade G4 valutorna (USD, EUR, JPY och GBP). Sedan blir det även obligatorisk clearing för ränteswappar och FRA:er i SEK,NOK och PLN .

Clearingtröskeln

Clearingtröskeln är ett gränsvärde satt av EU-institutionen ESMA, för att skilja mellan icke-finansiella motparter, vars derivatengagemang kan anses stort, respektive motparter vars engagemang anses mindre. Nedan beskrivs några huvudregler för hur tröskeln beräknas:

  • Derivatkontrakt gjorda i hedgingsyfte ska inte tas med i tröskelberäkningen.
  • Beräkningarna ska göras separat för olika tillgångsklasser. Om en tillgångsklass når över tröskeln ska samtliga OTC-derivat clearas, även de inom klasser under tröskeln.
  • Beräkningen ska göras på koncernnivå.