Ändra lön

Om den försäkrade har fått en lönehöjning och har premiebefrielse- och/eller sjukförsäkring som är kopplad till procent av lön behöver uppgift om fullt arbetsför lämnas.

Med fullt arbetsför vid löneändring menas att den försäkrade:

  • ska kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar,
  • inte uppbär sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan (sjukpenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning),
  • inte uppbär rehabiliteringsersättning, handikappersättning, livränta eller liknande ersättning,
  • inte har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande,
  • inte varit sjukskriven i mer än 14 dagar i följd de senaste 90 dagarna före undertecknande av löneändringen.

Om du anger uppgifter som inte är sanna eller fullständiga kan det innebära att riskförsäkringar som är kopplade till försäkringen inte gäller när de behöver utnyttjas. Då riskerar ni att betala premier för något ni inte kan använda fullt ut.