Hoppa till textinnehållet

Boindex

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Q1: Försvagat index för småhus kopplat till kraftigt höjda energipriser

Köpkraften för bostäder sjönk i första kvartalet. Försvagningen är helt hänförlig till småhusmarknaden, då indexet för bostadsrätter var oförändrat. Två tredjedelar av försvagningen förklaras av kraftigt höjda energipriser. Resten är en effekt av ökade amorteringar då medianpriserna för småhus steg med 3 procent i första kvartalet jämfört med det fjärde drivet av höjda småhuspriser utanför storstadsregionerna. Eventuella effekter av det skärpta amorteringskravet är inte medräknat i vårt index eftersom det infördes först i slutet på första kvartalet.

Prisuppgång för småhus utanför storstadsregionerna

Swedbank Boindex, som mäter köpkraften hos svenska hushåll vid köp av bostad, sjönk i första kvartalet. Medianpriserna steg med 3 procent för småhus, men var i princip oförändrade för bostadsrätter. Prisuppgången för småhus tillsammans med kraftigt höjda energipriser gjorde att indexet sjönk trots en räntenedgång på 2 punkter. Prisuppgången för småhus drivs av prisuppgångar utanför storstadsregionerna. I kommuner med fler än 75 000 invånare (som inte tillhör storstadsregionerna) steg priserna med 3 procent i första kvartalet jämfört med det fjärde. För kommuner med färre än 75 000 invånare var uppgången hela 6 procent. Bostadsrättspriserna ligger i stort sett stilla i första kvartalet jämfört med det fjärde. Enda noterbara förändringarna är att priserna i Göteborgsregionen sjunker med 2 procent och i kommuner med fler än 75 000 invånare sjunker priserna med 3 procent.

Lägst Boindex för bostadsrätter i innerstadslägen

Boindex sjönk till 117,1 under det första kvartalet, från 119,4 kvartalet innan. Det betyder att hushållens inkomstmarginaler vid bostadsköp, sett till hela landet, i genomsnitt var 17 procent. Indexet når 100 då 30 procent av disponibelinkomsten används till boendeutgifter – ju högre siffra desto bättre marginal har hushållet när en bostad ska köpas. Ett Boindex över 100 betyder därmed att hushållen kan anses ha råd med sitt bostadsköp. I delmarknaderna med lägst Boindex, bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad, steg indexet från 85 till 87 för Göteborg och låg still på 89 för Stockholm.
– Priserna har bromsat in i just de delsegment där vi sett att köpkraften varit som svagast. Bostadsrätter har påverkats mer än småhus vilket är naturligt eftersom köpkraften varit mer ansträngd för bostadsrätter jämfört med småhus. Detta kvartal påverkas småhusmarknaden temporärt av kraftigt höjda energipriser. Dessutom fortsätter prisuppgången på småhus utanför storstadsregionerna, vilket är naturligt eftersom vi historiskt haft de bästa marginalerna vid bostadsköp just här, säger Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux. (Notera att datan avser medianpriser enligt Mäklarstatistik).

Prissänkningarna har varit kraftigare än köpkraftsförsvagningen

Historiskt finns en stark korrelation mellan årlig prisutveckling och Boindex. De sista nio månadernas prissänkningar på bostäder har varit kraftigare än köpkraftsförsvagningen. En förklaring till det kan vara att vi inte räknat med de eventuella effekter det utökade amorteringskravet, som infördes först i slutet på kvartalet, givit.