Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Månadsbrevet – Råvaror och Energi

Leende man håller i en solpanel framför ett hus

I Swedbanks Råvarubrev analyseras råvaru- och energimarknaden med fokus på olja, metaller och livsmedel.

Brevet riktar sig främst till dig med råvaruintensiv verksamhet, är företagare med exponering mot råvaru- och energimarknaden, investerar i en råvarufond eller bara är intresserad av den senaste tidens utveckling. Publikationen utkommer cirka sex gånger per år.

Starkare konjunktur stödjer råvarupriserna

2017 04 05
Råvarupriserna har stigit på bred front under det senaste året. Sedan bottennivåerna i början av 2016 är oljepriset drygt 85 procent högre, metallpriserna 30 procent och livsmedelspriserna 10 procent, något som bidragit till att pressa upp den globala inflationen. Förutom en ökad råvaruefterfrågan har priserna drivits upp av kapacitetsneddragningar i gruvnäringen och i oljesektorn. Vi räknar med att den globala återhämtningen under 2017-2018 bidrar till stigande råvarupriser och därmed till högre global inflation. Genomslaget från råvarumarknaden förväntas dock bli lägre framöver, inte minst på grund av baseffekter. För svenskt vidkommande kan även en starkare krona ha en dämpande effekt på inflationsgenomslaget. Vi ser utrymme för ännu något högre oljepriser men nu i en mer begränsad omfattning än tidigare. Den amerikanska oljeproduktionen har visat sig vara mer konkurrenskraftig och vi tror därför att oljepriset stannar på 60 dollar per fat under nästa år. Utsikterna för fortsatt stigande metallpriser under de närmaste åren är goda, i takt med en bättre konjunktur och ökade infrastruktur-och försvarssatsningar. Risken är att förväntningarna, inte minst i USA, skjuts på framtiden. Uppgången i livsmedelspriserna har varit måttliga och till stora delar kommit av sig i början av 2017, inte minst på spannmålssidan. Skördarna är stora vilket talar för fortsatt låga priser men livsmedelsmarknaden är mycket känslig för utbudsstörningar typ ogynnsamma väderförhållandena vilket alltid svävar som ett mörkt moln över livsmedelsråvarorna.

Månadsbrev nr 1 - 2017

Trevande råvarumarknader

2016 10 24
Råvarupristrenden pekar svagt uppåt men styrkan i uppgången har kommit av sig under hösten. Vi räknar dock med att råvaruprisernas återhållande effekt på den globala inflationen avtar och istället förväntas ge positiva bidrag under 2017 inte minst på grund av baseffekter. I september var Swedbanks råvaruprisindex på en oförändrad nivå jämfört med augusti medan indexet exklusive energiråvaror sjönk med 0,8 procent. I årstaktstermer har råvaruprisindexet stigit med 3,5 procent jämfört med september förra året och med 0,4 procent när energiråvaror exkluderas. Högre priser på olja och kol är den främsta förklaringen till att råvaruprisindexet har stigit. I september ökade oljepriset med i genomsnitt 1 procent men det var först under senare delen av månaden som oljeprisuppgången blev mer påtaglig i samband med att OPEC-länderna kom överens om att dra ned på oljeproduktionen med 700 000 fat per dag. Priset på kol har haft en ännu starkare utveckling och steg med 4,7 procent i september eller med 25,2 procent på årsbasis. Metallpriserna sjönk i september medan livsmedelspriserna vände upp efter att ha fallit under juli och augusti. Priset på guld fortsatte att stiga i kölvattnet av låga räntor och avvaktande centralbanker.

Månadsbrev nr 2 - 2016

Minskad motvind på råvarumarknaderna

2016 05 19
Swedbanks totala råvaruprisindex steg i april med 6,7 procent mätt i dollar termer och fortsätter därmed sin återhämtning sedan bottennivåerna i januari. Även om indexet har stigit med 24 procent under de senaste månaderna är det alltjämt en bra bit ifrån fjolårets prisnivåer (20 procent lägre). Energiråvarorna svarar för den största uppgången. Sedan mitten av januari har oljepriset stigit med drygt 90 procent till närmare 50-dollar per fat i skrivande stund, vilket även dragit upp livsmedelspriserna. De konjunkturkänsliga industrimetallerna har också visat tecken på återhämtning, även om utvecklingen skiljer sig åt mellan olika metaller. Priset på zink har visat en starkare utveckling jämfört med nickel som fortsätter att pressas av stora lager.

Priserna på ädelmetaller (guld och silver) har stått emot råvaruprisfallet bättre jämfört med andra råvaror. Årets uppgång i guldpriset med 20 procent från årsskiftet kan delvis bero på den osäkerhet som präglar den globala konjunkturen med många politiska risker och en penningpolitik som blivit mer expansiv. En avvaktande Federal Reserv och en svagare dollar har stöttat guldpriset samtidigt som flera centralbanker ökat guldexponeringen i sina valutareserver.

Månadsbrev nr 1 - 2016

Breda råvaruprisfall ger förutsättningar förstabilisering

2015 12 16
Sedan 2011 har råvaruprisutvecklingen varit nedåtriktad med risk för ytterligare prisfall framöver, trots att priserna för flera råvaruslag är på de lägsta nivåerna sedan finanskrisen 2009. Såväl efterfrågeeffekter (svagare kinesisk tillväxt) som utbudseffekter (överkapacitet i de flera råvaruproducerande sektorer) kommer även framöver att vara dämpande på råvarumarknaderna. Råvaruprisfallet sker samtidigt som tillväxten i världshandeln är trög i kölvattnet av den svagare tillväxten i tillväxtekonomierna.


Swedbanks totala råvaruprisindex sjönk i november med 6,5 procent i dollar räknat jämfört med månaden innan. Att samtliga större råvarugrupper föll i pris under november understryker det låga globala inflationstrycket. Eftersom en starkare dollar fördyrar råvarupriserna i lokala valutor innebär en förväntad dollarappreciering ett fortsatt nedåttryck på råvarumarknaderna. Energiråvarorna, som väger tyngst i indexet, svarade för den största månatliga prisnedgången i november med 7,5 procent och nådde den lägsta prisnivån sedan 2009.

Månadsbrev nr 4 - 2015

Breda råvaruprisfall när Kina växlar ned

2015 09 30
Reverserad råvarucykel ger ett lågt globalt pristryck

Swedbanks råvaruprisindex föll i augusti med 11,6 procent i dollar räknat jämfört med juli och nådde därmed den lägsta nivån på sex år då den globala ekonomin var på randen till en recession. På årsbasis motsvarar det ett råvaruprisfall med 46,7 procent. I kronor räknat begränsas nedgången till 33 procent under motsvarande period.

Råvaruprisfallet i augusti var brett och omfattade allt från energi till metall- och livsmedel. Det största månatliga prisfallet gällde energiråvaror som sjönk med 14,7 procent jämfört med juli medan livsmedelspriserna sjönk med 4,4 procent.

Månadsbrev nr 3 - 2015

Fortsatt lågt inflationstryck från råvarumarknaderna

2015 06 24
Swedbanks totala råvaruprisindex steg i maj med 5,9 procent i dollar termer jämfört med april. Maj månads uppgång kom främst via ett högre råoljepris som ökade med 7,1 procent. Metallpriserna steg, om än med mer måttliga 1,7 procent medan kräftgången för de råvarurelaterade livsmedelspriserna fortsatte och de föll för sjätte månaden i rad. En nedgång med 0,6 procent i maj jämfört med april. Uppgången i råvaruindexet berodde dessutom på den svagare amerikanska dollarn.

Vi förutser ett bestående utbudsöverskott på råolja. Ett permanent avtal mellan FN:s säkerhetsråd och Iran kan fastställas den 30 juni, vilket skulle kunna öppna upp för den iranska oljeexporten som idag är kraftigt beskuren av FN:s handelssanktioner

Metallprisutvecklingen väntas bli splittrad. Produktionsbegränsningar och kinesiska stimulansåtgärder lyfter upp metallpriserna och zink är en av de metaller där lagernivåerna krympt till den lägsta nivån på fem år.

Uppreviderade livsmedelsproduktionsprognoser för 2015 efter fjolårets rekordskördar pressar livsmedelspriserna på bred front i dollartermer; en nedåtgående pristrend som pågått sedan 2012.

Månadsbrev nr 2 - 2015

Ökat utbud på råvaror pressar priserna

2015 04 13
Det låga pristrycket på de globala råvarumarknaderna består och priserna sjunker på ett stort antal råvarugrupper. Utbudet ökar betydligt snabbare än efterfrågan. Dessutom har dollarförstärkningen förstärkt nedgången i råvarupriserna.

Ett bestående överskott på råolja innebär ett fortsatt lågt oljepris där Iran kan få en avgörande roll för det framtida oljepriset. Även om vi förutser en gradvis uppgång i oljepriset är riskerna på nedsidan alltjämt betydande.

Den kinesiska regeringens sänkta tillväxtmål till 7 procent och intentioner att minska obalanserna på bostadsmarknaden kommer att vara återhållande för metallvarumarknaden även framöver. Vi räknar med att metallpriserna i år (exklusive järnmalm) i genomsnitt faller med 7-8 procent.

De globala livsmedelspriserna har fallit ned till femårslägsta. Vi bedömer att livsmedelspriserna fortsätter att vara nedtryckta under 2015, drivet av stigande lagernivåer och lågt oljepris.

Månadsbrev nr 1 - 2015