Meny

Ekonomiska Rapporter

Dad in a cart pulled by two kids.

Här kan du ladda ner bankens ekonomiska rapporter i PDF-format

 

Årsredovisning & delårsrapporter

Ersättningar 

Beslut om ersättningar för 2023 har fattats av styrelsen enligt ersättningspolicyn.

Ersättningspolicyns förenlighet med integreringen av hållbarhetsrisker.

För Sparbanken Göinge är det viktigt att den ersättning som utgår till medarbetare följer bankens värdegrunder, är hållbar och etiskt ansvarsfull. I den riskanalys som görs i samband med att målen för årets ersättning fastställs görs en analys avseende hur ersättningen påverkar hållbarhetsrisker. Enligt bankens kriterier för ersättningar får inte ersättningen motverka bankens långsiktiga intresse eller ha en negativ inverkan på nuvarande eller framtida risker. Ersättningen får inte heller, för ett enskilt år, äventyra bankens förmåga att sammantaget redovisa positivt resultat över en konjunkturcykel. Ersättningen är avhängig ett positivt rörelseresultat för banken. Bankens ersättningsstruktur uppmuntrar således inte till något överdrivet risktagande. Bankens ersättningssystem är dessutom könsneutralt och ersättningspolicyn bygger på att kvinnor och män får lika lön för lika eller likvärdigt arbete.
Bankens hållbarhetsarbete kommer att lyftas fram och accelerera under 2023, där bankens och bankens kunders möjlighet till finansiell hållbarhet blir ett naturligt fokusområde. Banken har bland annat som mål att göra nya hållbara placeringar, att erbjuda hållbara produkter, att möjliggöra utdelning till stiftelser, att kartlägga miljömässiga förbättringar internt i banken, att hjälpa kunderna att bli miljömässiga samt att säkerställa leverantörernas hantering av hållbarhet.