Skip to content

Vad är fonder?

Två sommarklädda tjejer på en husvagnsstege

En fond är en portfölj av olika värdepapper som svenska och utländska aktier, obligationer och andra räntebärande papper. Det finns olika typer av fonder, bland annat aktiefonder, blandfonder, etikfonder, hedgefonder, räntefonder och fond-i-fond.

Allmän information om fonder

En fond är inriktad på en eller flera marknader där fondens förvaltare köper och säljer värdepapper.
Fonder

Hur handlar man med fonder?

Du sparar i fonder genom att köpa fondandelar. Dessa kan sedan säljas eller bytas till en annan fond. Köp och försäljning gör du genom något av bankens kontor, Kundcenter eller via internetbanken.

Vad påverkar avkastningen?

Kursutvecklingen för en fond följer värdeutvecklingen i de underliggande finansiella instrumenten. En aktiefonds kursutveckling beror på hur underliggande aktier utvecklas. En räntefonds utveckling beror på hur underliggande räntepapper utvecklas. För fonder som har ett innehav noterade i annan valuta än svenska kronor kommer även valutan att påverka avkastningen.

För- och nackdelar med fonder

Fördelar

  • Att spara i en fond ger bättre riskspridning än sparande i en enskild aktie.
  • En professionell förvaltare sköter placeringarna och bevakar utvecklingen i fonden.
  • Du väljer själv vilket belopp du vill spara.
  • Passar bra för ett regelbundet sparande.

Nackdelar

  • En förvaltningsavgift tas ut för förvaltningen.
  • Man är inte garanterad att få tillbaka insatt kapital.