Swedbanks Bull-certifikat

Swedbanks Bull-certifikat följer utvecklingen för en underliggande tillgång och ökar i värde med daglig hävstång när underliggande tillgång stiger i värde. Det innebär att certifikatet på daglig basis stiger mer än uppgången i underliggande tillgång. Hur mycket mer, det vill säga, hur stor värdeökningen blir, beror på vilken hävstång du väljer. Väljer du exempelvis Bull-certifikatet med hävstång 2 innebär det att när underliggande tillgång stiger med en procent under en dag, stiger Bull-certifikatet i värde med 2 procent samma dag. Stiger underliggande tillgång med 2 procent, blir din värdestegring 4 procent och så vidare. Om värdet på tillgången istället sjunker, sjunker kursen i Bull-certifikatet med 2 gånger den dagliga utvecklingen.

Swedbanks Bear-certifikat följer utvecklingen för en underliggande tillgång och ökar i värde med daglig hävstång när underliggande tillgång faller i värde. Det innebär att certifikatet på daglig basis stiger mer än nedgången i underliggande tillgång. Hur mycket mer, det vill säga, hur stor värdeökningen blir beror på vilken hävstång du väljer. Swedbank erbjuder flera Bear-certifikat med olika hävstång. Väljer du exempelvis ett Bear-certifikat med hävstång 2 innebär det att när underliggande tillgång faller med en procent under en dag, stiger Bear-certifikatet i värde med 2 procent samma dag. Faller underliggande tillgång med 2 procent, blir din värdestegring 4 procent och så vidare. Om värdet på tillgången istället stiger, sjunker kursen i Bear-certifikatet med 2 gånger den dagliga utvecklingen.

Certifikaten kan vara kopplade till olika tillgångsslag och marknader som exempelvis enskilda aktier, aktieindex, råvaror eller valutor.

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Bull & Bear-certifikat.

Marknadsrisk

Detta innebär att värdet av certifikatet bland annat kommer att variera med underliggande tillgångs utveckling. Skulle underliggande tillgång sjunka i värde kommer värdet på Bull-certifikatet att sjunka med hävstången gånger dagliga förändringen. På liknande sätt kommer Bear-certifikatet att falla i värde om underliggande tillgång stiger.

Kreditrisk

Här menas möjligheten att emittenten inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot fordringshavare. Skulle detta ske riskerar du som placerare i certifikatet att förlora delar av eller hela ditt placerade belopp, oavsett hur den underliggande tillgången utvecklas. Ett sätt att bedöma kreditrisken på emittenten är att titta på emittentens kreditbetyg.

Likviditetsrisk

Är att risken av handeln på marknaden minskar kraftigt eller upphör, vilket gör det svårt eller omöjligt för dig att sälja din placering. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs, drabbas av tekniska fel eller åläggs restriktioner under viss tid. Vid sådana tillfällen kan det hända att banken inte ställer köpkurser. Banken kan även själv drabbas av tekniska fel eller annan händelse som under kortare eller längre perioder omöjliggör upprätthållande av en likvid marknad.

Valutarisk förekommer i de fall den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta. Det innebär att certifikatet kan minska i värde på grund av valutakursförändringar.

Urholkningsrisk

Certifikatets värde reduceras även vid en sidledes marknadsutveckling på grund av certifikatets konstruktion. Längre innehav kan därför bli ofördelaktigt och den rekommenderade placeringshorisonten är därför kortsiktig.

Certifikaten rekommenderas därför inte som en passiv investering eller vid en tro på en sidledes marknad.