Huvudpunkterna från årets resultat

  • Småföretagskonjunkturen är fortsatt stark men nu finns tydliga tecken på att toppen kan ha passerats. Tillväxtförväntningarna har inte infriats. För andra året i rad sjunker den samlade konjunkturindikatorn och den ligger nu en bit under det historiska genomsnittet. Företagarna tror fortfarande på fortsatt tillväxt men jämfört med förra årets mätning har företagarna dragit ned sina prognoser.
  • Bakom nedgången i konjunkturindikatorn ligger främst en försämring av orderingången. Förväntningarna om orderingången under de kommande 12 månaderna är också betydligt lägre ställda än i förra årets mätning.
  • En annan faktor som hållit tillbaka uppgången är att många företag nått kapacitetstaket. Över 40 procent av företagen uppger att de tackat nej till order under det senaste året. Situationen är mest ansträngd inom byggsektorn. Bristen på arbetskraft utgör företagens främsta tillväxthinder.
  • Det näst störst tillväxthindret är tuff konkurrens. Konkurrens från nya försäljningskanaler upplevs som det främsta hotet. Även höga arbetskraftskostnader upplevs som ett väsentligt tillväxthinder.
  • Fortfarande ser sju av tio företag goda möjligheter att växa.

Läs hela rapporten:

Småföretagsbarometern 2018

Om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen.
Undersökningen omfattar ca 4 000 företag i olika branscher inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Småföretagsbarometern publiceras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna en gång om året.
Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att analyserna även kan göras på länsnivå.

Länsrapporter

I länsrapporterna kan du läsa om hur småföretagskonjunkturen går i ett visst län.
Till rapporterna län för län