EMIR trädde i kraft den 16 augusti 2012 och är direkt gällande i Sverige. Regelverket implementeras stegvis under 2013–2020. EMIR påverkar företag som handlar med derivat genom ökad reglering vad gäller rapportering, clearing och krav på implementering av vissa riskbegränsande åtgärder.

EMIR gör skillnad mellan finansiella motparter, icke-finansiella motparter under clearingtröskeln (NCF-) och icke-finansiella motparter över clearingtröskeln (NCF+). Ex. på finansiella motparter är banker, försäkrings-, fond- och värdepappersbolag. Läs mer om den så kallade clearingtröskeln under avsnittet om clearing nedan.

Undantag från utbyte av säkerheter för koncerninterna bolag

Swedbank har erhållit undantag enligt EMIR artikel 11 p.6 från att utbyta säkerheter för icke clearade derivat mellan koncerninterna bolag.

Undantag gäller följande koncerninterna motparter