Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Dina pengar och företagets pengar

En god regel vid allt företagande är att hålla isär företagets pengar och dina privata pengar.

Reglerna för vad som räknas som dina pengar och företagets pengar beror på vilken företagsform du valt.

Enskild näringsverksamhet

Intäkter och kostnader i enskild näringsverksamhet tillkommer den enskilde näringsidkaren. Det föreligger juridiskt ingen skillnad mellan den enskilda näringsverksamhetens ekonomi och näringsidkarens övriga privata ekonomi. Överskott i verksamheten beskattas hos den enskilde som inkomst av näringsverksamhet.

Skattemässigt utgör emellertid den enskilda näringsverksamheten en egen förvärvskälla. För förvärvskällan redovisas tillgångar och skulder separat. Genom att bygga upp en företagsförmögenhet skapar du skattemässiga reservationsmöjligheter och kan därmed få en utjämning av beskattningen mellan olika år. Vidare kan du härigenom bli berättigad till räntefördelning och alltså få en del av rörelseinkomsterna beskattade som inkomst av kapital.

Eftersom nettobehållning i den enskilda näringsverksamheten utgör underlag för möjligheterna att reglera resultatet, så kan ditt sätt att hantera tillgångar och skulder få en direkt skattemässig betydelse. Exempelvis anses medel som placerats i aktier eller aktiefonder inte tillhöra verksamheten. Du bör därför rådgöra med sakkunnig på området för att det ska bli rätt i bokföringen och deklarationen.

Handels- & kommanditbolag

Trots att handelsbolaget/kommanditbolaget är en juridisk person så är det inte något eget skattesubjekt. Istället är det bolagsmännen själva som betalar skatt på handelsbolagets resultat efter eventuella resultatreglerande åtgärder.

Trots att du som bolagsman skattar för handelsbolagets resultat ska det göras åtskillnad på handelsbolagets ekonomi och din privata ekonomi. Uttag från handelsbolaget måste bokföras som "eget uttag". Inget hindrar att du som bolagsman lånar pengar ur handelsbolaget.

Vid avveckling av handelsbolaget eller överlåtelse av andel i bolaget kapitalvinstbeskattas du som bolagsman. Till grund för beräkningen ligger justerad anskaffningsutgift för din handelsbolagsandel som fastställs utifrån vad du satt in i och tagit ut ur handelsbolaget. Är den justerade anskaffningsutgiften negativ blir det kaptialvinstbeskattning även om du inte erhåller någon ersättning för din andel.

Aktiebolag

Aktiebolaget är en juridisk person och därmed ett eget skattesubjekt. Därför råder ingen tvekan om att intjänade pengar tillhör företaget tills dessa formellt betalats ut till dig som lön eller utdelning.

Enligt utdelningsreglerna är du som aktieägare berättigad att få en del av vinsten skattefri och en del beskattad som inkomst av kapital. Denna del av utdelningen ses som avkastning på insatt aktiekapital. Utdelning är inte avdragsgill för bolaget. På den lön som bolaget betalar dig ska bolaget betala arbetsgivaravgifter.

Lönen och arbetsgivaravgifterna är en avdragsgill kostnad för bolaget. Dina möjligheter att tillgodogöra dig aktiebolagets egendom begränsas ytterst av reglerna om utbetalningsförbud. Enligt dessa regler får utdelning endast ske av fritt eget kapital.

Bolagets bundna egna kapital, det vill säga aktiekapital och reservfondsavsättningar, måste alltså vara intakt. Inte heller får du som aktieägare låna pengar ur aktiebolaget. Låneförbudet omfattar även styrelseledamöter, VD, revisor och närstående till dessa. Överträdelse av låneförbudet är straffbar. Vill du som aktieägare tillgodogöra dig bolagets hela värde får du antingen sälja bolaget eller likvidera det.

Stäng Skriv ut